Мерки за безопасност на климатик


климатикТази статия покрива редица теми свързани с безопасността. Въпреки това не е заместител на обучението, необходимо за професионална квалификация.
Хладилните и климатични устройства са изключително сложни по своята същност. Обслужването и ремонта им трябва да се извършва само от лица, с необходимите знания, обучение и оборудване. Неправилното обслужване може да доведе до нежелани инциденти.


За да избегнете токов удар, изключете захранването на климатика, преди да отворите капака, където е компресора. Не включвайте системата, ако капак на компресора не е затворен и не е правилно свързан. Не подменяйте прекъсвача ако не е зазимен. Винаги изключвайте захранването преди сервизно обслужване, освен ако не се изискава за определена техника за отстраняване на неизправности. За да се избегне нараняването от хладилния агент е добре да се носят предпазни очила, ръкавици и облекло при обслужването на климатика. За повече информация се обърнете към специалист. В случай на влизане в констакт с хладилния агент, потърсете лекарска помощ незабавно. При почистване на системата използвайте само сух азот. Никога не използвайте кислород или ацетилен. Използвайте азот в бутилки от 2000кРа при 70 гардуса по Фаренхайт.
Използвайте предпазен клапан.
В допълнение към регулиращия вентил за налягане и датчиците, винаги се инсталира предпазен клапан. Това може да бъде предпазен диск тип устройство за осовобождаване на налягането.
Използвайте само сериен хладилен агент. Използването на различен хладилен агент може да доведе до прекомерно налягане в системата и експлозия. Използването на различен хладилен агент ще анулира гаранцията на компресора. Винаги използвайте подходяща техника за зареждане.