Фирма  „Флуид-62“ ЕООД изпълнява проект по  Договор за БФП № BG16RFOP002-2.089-4244–C01/20.10.2021 г., финансиран по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.089„Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет на Република България.

Основната цел на процедурата е „Осигуряването на оперативен капитал на българските малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19“
 

Обща стойност на проекта: 50 000,00 лева, от които  50 000,00 лева европейско и
00,00 лева национално съфинансиране.